Категорії товарів

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

     загальні положення

     1.1. Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією ФОП Галкіна С.І., далі за текстом «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця www.aromasoap.com.ua (далі – «Інтернет-сайт»).
     1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

     2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:
         «товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
         «Інтернет-магазин» - сайт Продавця, створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтерент, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом продажу товару.
         «Продавець» – компанія, що реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті.
         «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
         «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати за допомогою платіжної картки.

Предмет договору

     3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.
     Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
         добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет-магазині;
         самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
         оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
         обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

     4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму кошика, або оформивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, вказаним у розділі контактів Інтернет-магазину.
     4.2. Термін формування замовлення – до 2 робочих днів із моменту оформлення заявки. У разі, якщо замовлення оформлене у вихідний чи святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

Порядок оплати замовлення

     5.1. Покупець оплачує Замовлення за допомогою сервісу – Online платіж Liqpay.
     5.2. Після здійснення оплати та отримання з сервера Банку позитивної відповіді (підтвердження) про оплату на екран виводиться сторінка з номером Замовлення, датою та часом доставки.

Строк, вартість та умови доставки замовлення

6.1. Доставка замовлення здійснюється силами Продавця та транспортної компанії у зазначений у Замовленні (узгоджений) з Покупцем термін після фактичної оплати товару.

6.2. У разі неможливості з боку Покупця отримати товар в обумовлену дату та час, нова дата доставки одноразово узгоджується з Покупцем у телефонному режимі, за умови, що нова дата доставки не може бути не пізніше 2-х днів від першої доставки.

6.3. У разі повторного неотримання товару Покупцем з причин, що не залежать від Продавця, замовлення анулюється та підлягає повторному оформленню на сайті Продавця. При цьому 100% передплата, здійснена Покупцем, повертається на умовах, визначених у п.9.7. справжньої угоди.

Права та обов'язки сторін

     7.1. Продавець зобов'язаний:
         виконувати умови цього Договору;
         виконувати замовлення Покупця у разі здійснення оплати від останнього;
         передати Покупцеві товар відповідно до обраного зразка в Інтернет-магазині, оформленого замовленням та умовами цього договору.
         перевірити якісні та кількісні характеристики товару під час його пакування на складі Продавця.
     7.2. Продавець має право:
         в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
     7.3. Покупець зобов'язаний:
         своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
     7.4. Покупець має право:
     оформити замовлення в Інтернет-магазині;
     вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

     8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
     8.2. Продавець не несе відповідальності за:
         змінений виробником зовнішній вигляд товару;
         за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
         за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;
         за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
         за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
         за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;
     8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном перебувала інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
     8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.
     8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

     9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті www.aromasoap.com.ua
     9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
     9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
     9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) та є фактичною датою укладання Договору купівлі-продажу між Покупцем та Продавцем.
     9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
     9.6. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.
     9.7. Повернення коштів за товар, який не було доставлено з будь-яких причин, провадиться виключно на підставі письмової заяви Покупця, на картковий рахунок Покупця зазначений ним у Заяві про повернення грошових коштів протягом 7-ми банківських днів з дати подання такої заяви до магазину. Aromasoap» за адресою: м. Київ, вул. Куренівська 18.
Термін дії договору

     10.1. Цей договір набирає чинності з моменту здійснення Покупцем 100% передоплати (акцепту) замовлення та діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
     10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів (100% передоплати замовлення) на картковий рахунок Покупця, зазначений у письмовій заяві.
     10.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.